Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni - Jaguar Kiralama

Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Bu aydınlatma metni, Jaguar markalı araçlar için kiralama taleplerinizin alınması kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.
Jaguar markalı araç kiralamaları, Babur Arslan Turizm Ticaret Özel Sağlık Hizmetleri ve Sanayi A.Ş. (“Travelium”) firması tarafından yürütülmektedir. Şirketimize araç kiralama talebinizi iletmeniz üzere, kiralama süreci hakkında ön bilgi vermek için Şirketimiz sizinle iletişime geçmektedir. Kiralama sürecinin yürütülmesi için ise Travelium firmasına yönlendirilmeniz sağlanmaktadır. Travelium firmasının kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için firma ile iletişime geçebilirsiniz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ

Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:


 • • Araç kiralama talebinizin alınması ve talebiniz kapsamında sizinle iletişime geçilmesi,
 • • Araç kiralama talebinizin yerine getirilebilmesi için Travelium firmasına yönlendirme yapılması,
 • • Sürecimizin iyileştirilmesi ve memnuniyetinizin temin edilebilmesi için geri bildirimlerinizin alınması.

   

  Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
  hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:

 • • Olası bir uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • 2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

  Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, işlem güvenliği, hukuki işlem ve müşteri işlem bilgilerinizi işliyoruz.

  3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞIYORUZ

  Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, Travelium firması, yetkili kurum ve kuruluşlar ve tedarikçiler ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

  4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYALI OLARAK TOPLUYORUZ

  Kişisel verilerinizi telefon, e-posta iletişim kanallarımız ve dijital ortamlar üzerinden topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

  5. KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:


 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 • Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:


  • İnternet sitelerimizin “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklarında yer verdiğimiz Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz,
  • Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, botopyu@borusanotomotiv.com adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.

  Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.