KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ - JLR FLEX İŞBİRLİĞİ

Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ve Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Otomotiv” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.

Borusan Otomotiv olarak, size uygun kiralama çözümlerini sunduğumuz JLR Flex işbirliği sürecimizi yürütürken belirli kişisel verilerinizi işliyoruz. Bu aydınlatma metni, söz konusu değerlendirmeler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak İşliyoruz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:


Kişisel verilerinizi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Kiralamak istediğiniz araçla ilgili size bilgi sağlanması,
• Kiralama taleplerinizin alınması, değerlendirilmesi ve yerine getirilmesi.


Kişisel verileriniz, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Öneri, talep ve şikayetlerinizi alınması ve sonuçlandırılması,
• Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
• Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
• İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi


Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).


Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:
• Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.


Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
• İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır),
• Ürün/hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetlerin sunulması, pazarlama analizleri süreçlerinin yürütülmesi,
• İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi.

2. Hangi kişisel verilerinizi İşliyoruz

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında; kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri, işlem güvenliği ve hukuki işlem bilgilerinizi işliyoruz.

3. Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşların bir talepte bulunması veya verilerin bu kurum ve kuruluşlara sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır. Kişisel veri aktarımlarında Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygunluk sağlanmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz

Kişisel verilerinizi dijital ortamlar ve telefon, e-posta şeklindeki iletişim kanalları üzerinden otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması ve ilgilinin açık rızası hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:

Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz,
• Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, botopyu@borusanotomotiv.com adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz.


Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de kullanarak bize iletebilirsiniz.

1 Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş., Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. ile yetkili satıcı/servislerimiz.
2 Kredi süreçleri kapsamında iş birliği kurduğumuz iş ortakları, kişisel verilerinizi tabi oldukları mevzuatlar ve kredi başvurularını değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri kapsamında işlemektedir. Kredi operasyonu kapsamında çalışılan iş ortaklarının kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi almak için ilgili kuruluş ile iletişime geçebilirsiniz.